Usługi raportujące - SQL Server Reporting Services

Rozwiązanie Microsoft SQL Server Reporting Services stworzone zostało w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych związanych z raportowaniem. W obszarze tym wyróżnić można:

  • raportowanie korporacyjne,
  • raportowanie ad-hoc,
  • raporty wbudowanie,
  • raporty w sieci Internet.

Wymienione mechanizmy raportowania, umożliwiają organizacjom dostarczanie odpowiednich informacji w obrębie całej korporacji – dokładnie tam, gdzie są one potrzebne.

Usługi Reporting Services, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania korporacyjnych rozwiązań raportujących.

Ideą wdrożenia systemu raportującego jest szybkie i efektywne przetwarzanie i dostarczanie danych. Umożliwia to użytkownikom pobieranie raportów w sposób automatyczny za pomocą subskrypcji, a także poprzez dostęp ad-hoc do raportów znajdujących się w centralnym repozytorium raportów lub poprzez wykorzystywanie raportów w kontekście procesów biznesowych z zastosowaniem raportów bezpośrednio wbudowanych w aplikacje biznesowe lub strony sieci Web.

Chociaż firmy często zbierają i przechowują duże ilości danych, czasem trudno jest zaprezentować te dane w czytelny sposób tak, aby zapewnić wgląd w aktualny stan procesów biznesowych i pomóc osobom podejmującym decyzje biznesowe w dokonywaniu trafnych wyborów zgodnych z interesem firmy.

Dobrze zaprojektowany system raportujący pozwala na dostęp do danych na różnych poziomach. Dzięki czemu efektywne decyzje biznesowe mogą być podejmowana na wszystkich szczeblach. Natomiast łatwy dostęp do danych pozwala na łączenie informacji z wielu źródeł danych wykorzystywanych w całej korporacji.

Raporty pozwalają na integrację danych tekstowych oraz cyfrowych, a także na ich wizualizację za pomocą licznych wykresów i wskaźników, które skutecznie wizualizują trendy.

Usługi Reporting Services zapewniają firmom możliwość realizowania różnego typu scenariuszy raportowania:

  • Raportowanie zarządcze. Często nazywane również raportowaniem korporacyjnym – wspiera tworzenie raportów, które obejmują wszystkie aspekty działalności biznesowej. Raporty te, dostarczane są w obrębie całego przedsiębiorstwa, aby każdy pracownik miał dostęp w czasie rzeczywistym do informacji zgodnych z jego zakresem odpowiedzialności i mógł na ich podstawie podejmować trafniejsze decyzje.
  • Raportowanie ad-hoc. Umożliwia użytkownikom, tworzenie własnych raportów w trybie ad-hoc przy zapewnieniu elastyczności w zakresie szybkiego pozyskiwania informacji, których potrzebują i w formacie, jakiego potrzebują – bez konieczności wysyłania żądania i oczekiwania, aż projektant raportów stworzy dla nich raport.
  • Raportowanie wbudowane. Umożliwia organizacjom wbudowywanie raportów bezpośrednio w aplikacje biznesowe oraz portale sieci Web, dzięki czemu użytkownicy mogą wykorzystywać raporty w kontekście własnego procesu biznesowego. Ponadto Microsoft SQL Server Reporting Services pozwala na głęboka integracja z technologią Microsoft Office SharePoint Server. Umożliwia to organizacjom dostarczanie raportów za pośrednictwem centralnej biblioteki raportów lub wykorzystywanie nowych składników Web Part do renderowania prostych raportów bezpośrednio w środowisku SharePoint.

W ten sposób, organizacje zyskują możliwość sprowadzania do jednej centralnej lokalizacji, kluczowych danych biznesowych pochodzących z całej organizacji. Dzięki temu proces uzyskiwania dostępu do informacji, zostaje ujednolicony, a użytkownicy mogą od razu poddawać analizie kluczowe informacje, dotyczące wydajności biznesowej.

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas